VEDTÆGTER 

for 

"DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT"

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

 

Fondens navn er "DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT"

Fondens binavne er " FONDEN RING DJURSLAND MOTORSPORT ", "FONDEN DJURSLANDS RING",  "FONDEN DANISH RACEWAYS", "FONDEN DANISH RACING CENTER", " FONDEN MOTORSPORTSEFTERSKOLEN ".

 

§ 2.

 

Fondens hjemsted er Grenaa Kommune.

§ 3.

Fondens stifter er foreningen Djurslands Motorklub Auto Sport (DMKA).


 § 4.

Fondens formål er

at   planlægge og arrangere motorsportsaktiviteter fortrinsvis på Djursland til glæde for dansk motorsport,

at   udbrede kendskabet til forskellige motorsportsaktiviteter for børn og unge med henblik på, at fremme talenter og med henblik på, at fremme interessen for dansk motorsport,

at   på et passende tidspunkt, at etablere en efterskole i henhold til gældende lovgivning om efterskoler, hvor motorsport indgår som et gennemgående tema,

at    udøve markedsføringsaktiviteter og udvikle kommunikationsredskaber, herunder TV-medieredskaber og dermed beslægtet virksomhed til fremme af dansk motorsport,

      at  uddele midler til  særlige talentfulde kørere, officials og ledere og andre, der yder eller har ydet en særlig indsats for dansk motorsport, 

      at  igangsætte og uddele midler til forskningsprojekter, der omhandler sammenhængen mellem mennesket, mediet, miljø og motorsport eller andre forskningsprojekter, hvor tillige teknik og sikkerhed indgår.

at    uddele midler og fremme udviklingen af motorsport for handicappede

at    fremme harmoniseringen mellem miljø og motorsport, og endelig

at    skabe et motorsportscentrum på Djursland til fremme af motorsporten, det sociale samvær, herunder deltage i integrationsprocessen og endelig til fremme af erhvervsudviklingen på Djursland.

         Fondens bestyrelse skal i øvrigt være berettiget til, at uddele midler til fremme af fondens formål, såfremt personer og institutioner eller begivenheder måtte give anledning hertil.

Fonden skal være berettiget til at opfylde ovennævnte formål ved at eje, leje eller administrere en eller flere ejendomme, hvorfra man kan udøve sine motorsportsaktiviteter og dermed beslægtet virksomhed.

Efter bestyrelsens nærmere beslutning er det endvidere fondens formål at samarbejde med andre motorsportsorganisationer til fyldestgørelse af fondens formål, herunder uddeling af midler, idet fonden dog i sådanne tilfælde kan træffe beslutning om vilkårene for midlernes anvendelse.

I tilknytning til fondens aktiviteter driver fonden tillige restaurationsvirksomhed med særligt næringsbrev og alkoholbevilling.

 

KAPITAL:

§ 5.

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00.

Fondens kapital er indskudt dels kontant og dels ved apportindskud. Dokumentation for grundkapitalens tilstedeværelse sker i forbindelse med stiftelsen i henhold til lovgivningen.

Fonden skal ikke i forbindelse med stiftelsen overtage andre værdier end de med stiftelsen anførte kontanter og apportindskud.

 

SÆRLIGE RETTIGHEDER:

§ 6.

Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med fondens stiftelse.

 

BESTYRELSEN:

§ 7.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer benævnes A, B, C, D og E. Bestyrelsesmedlemmerne sidder for en 4-årig funktionsperiode, dog undtaget første periode, hvor enkelte bestyrelsesmedlemmer sidder i kortere tid og et enkelt for længere tid.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem A udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2005. Næste funktionsperiodes udløb er ultimo 2009.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem B udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2006. Næste funktionsperiodes udløb er 2010.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem C, udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2007. Næste funktionsperiodes udløb er 2011.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem D, udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2008. Næste funktionsperiodes udløb er 2012.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem E, udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2009. Næste funktionsperiodes udløb er 2013.

Første gang bestyrelsen er samlet tildeles de enkelte medlemmer et bogstav, hvilket sker i mindelighed eller ved lodtrækning.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet af vedkommendes funktionsperiode, udpeger de tilbageværende i bestyrelsen et nyt medlem for restperioden.

Bestyrelsen kan supplere sig med helt nye medlemmer, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom. Bestyrelsens antal kan øges med yderligere højst 2 medlemmer. Bestyrelsen kan på samme måde reducere sig ned til 5 medlemmer igen, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Ved udløb af de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode, er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ansvarlige for at genudpege eller udpege nye medlemmer og så fremdeles, således bestyrelsen til en hver tid er selvsupplerende.

Ved genudpegning og udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen har bestyrelsesmedlemmerne ret til at bringe egnede kandidater i forslag.

Genudpegning til en ny funktionsperiode kan, som tidligere anført finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

 

§ 8.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender, og afholder møder så ofte som formanden, et af dens medlemmer eller en eventuel direktør måtte ønske det.

Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møde mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer - herunder formanden - er til stede. Øges antallet af bestyrelsesmedlemmer øges kravet til quorum propertionalt.

Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af fonden afgøres alle bestyrelsens anliggender ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I bestyrelsen kan der afgives stemme ved fuldmagt.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan i den forbindelse nedsætte et forretningsudvalg på 3 medlemmer - hvortil formanden og næstformanden hører - der inden for nærmere fastlagte regler kan træffe afgørelse på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsens medlemmer skal - med mindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte frafalde dette krav - opfylde betingelserne i lovbekendtgørelse nr. 186 af 25.03.1988 og senere om restaurations- og hoteldrift.

Fonden må ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller lade nogen overfor fonden påtage sig forpligtelser for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen som fremstiller eller forhandler drikkevarer.

 

DAGLIG LEDELSE:

§ 9.

Bestyrelsen træffer bestemmelser om formen for fondens daglige ledelse og kan ansætte én eller flere direktører.

Kontrakt med direktionen afsluttes af bestyrelsen.

 

TEGNINGSREGEL:

§ 10.

Fonden tegnes af fondens formand i forening med - et medlem af direktionen, såfremt direktion nedsættes - eller i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

Ved ekstraordinære dispositioner så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt dispositioner i øvrigt over en beløbsgrænse på kr.  500.000,00, der ikke fremgår af et godkendt budget, fordres godkendelse af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde et budget for hver kommende 12-måneders driftsperiode, idet et sådant budget senest den 15. november året forud forelægges for den samlede bestyrelse til godkendelse.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 

§ 11.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun gyldigt gennemføres såfremt mindst 4 ( + 1 eller + 2) af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer kan herudover alene gennemføres, såfremt vedtægtsændringen samtidig godkendes af fondsmyndigheden, såfremt gældende lovgivning stiller krav herom.

 

OPLØSNING:

§ 12.

Forslag om fondens opløsning eller sammenlægning med en anden fond vil alene kunne gennemføres, såfremt forslaget herom enstemmigt vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.

Opløsning eller sammenlægning kan alene gennemføres, såfremt fondsmyndigheden godkender dispositionen, dog kun hvis lovgivningen stiller krav om, at fondsmyndigheden skal godkende dispositionen.

Ved fondens opløsning kan dennes midler ingensinde tilbageføres til stifteren.

Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til fremme af fondens formål og administreres af Dansk Automobil Sports Union.

 

OVERSKUD:

§ 13.

Eventuel driftsoverskud skal anvendes til fremme af fondens formål.

 

REGNSKAB OG REVISION:

§ 14.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2004.

Ved regnskabsårets afslutning opgøres regnskabet for det da forløbne år og afgives til revision senest den 1. marts.

Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for et år ad gangen dertil vælges af bestyrelsen.

Årsregnskabet/årsrapporten opgøres i overensstemmelse med lovgivningens regler under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og under foretagelse af de nødvendige og påbudte afskrivninger og nedskrivninger.

Årsregnskabet/årsrapporten underskrives af den samlede bestyrelse.

Med budgettet forholdes som foran i § 10 anført.

 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTRÆDEN:

§ 15.

Nærværende vedtægt træder i kraft fra fondens stiftelse.

I forbindelse med fondens stiftelse udarbejdes en stiftelsesoverenskomst, der nærmere redegør for de oplysninger som kræves, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 7.

Således vedtaget på stiftelsen:

 

Grenaa, den 1. juli 2004